Κωδικοί που εξυπηρετούμε

Η εταιρεία ECO MOTO SCRAP RECYCLING λειτουργεί με άδεια ΥΠΕΚΑ για τα επικίνδυνα απόβλητα όπως εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

ΕΚΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ - Κλάδος επισκευής οχημάτων
07 01 04* Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών οργανικών ουσιών
08 01 11* Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση τυπογραφικών μελανών
08 01 13* Λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
14 06 03* Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη / αερολυματικά προωθητικά
15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές
15 02 02* Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες
16 01 07* Φίλτρα λαδιού οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από την διάχυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από την συντήρηση οχημάτων
16 01 11* Τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο
16 01 13* Υγρά φρένων
16 01 14* Αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
ΕΚΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ - Στεγνοκαθαριστήρια
14 06 04* Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες


Η εταιρεία ECO MOTO SCRAP RECYCLING λειτουργεί με άδεια ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων όπως εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή
03 03 08 απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση
07 02 13 απόβλητα πλαστικά
15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02 πλαστική συσκευασία
15 01 03 ξύλινη συσκευασία
15 01 04 µεταλλική συσκευασία
15 01 05 συνθετική συσκευασία
15 01 06 µεικτή συσκευασία
15 01 07 γυάλινη συσκευασία
15 02 03 απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 15 02 02
16 01 17 σιδηρούχα μέταλλα
16 01 18 μη σιδηρούχα μέταλλα
16 01 19 πλαστικά
16 01 20 γυαλί
16 01 22 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 02 11* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC
16 02 13* απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους αναφερόµενους στα σηµεία 16 02 09 έως 16 02 12
16 02 14 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13
16 02 16 συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 1
16 08 01 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)
16 08 03 εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως
17 02 01 ξύλο
17 02 02 γυαλί
17 02 03 πλαστικό
17 04 01 χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 αλουµίνιο
17 04 03 μόλυβδος
17 04 04 ψευδάργυρος
17 04 05 σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 κασσίτερος
17 04 07 ανάμικτα μέταλλα